Policy för öppna forskningsmaterial och -metoder

Senast uppdaterad 12.6.2023

Policyn för öppna forskningsmaterial och -metoder består av strategiska principer samt två delpolicyer som fastställer mål och åtgärder för respektive delområde. De strategiska principerna drar upp generella ramar för strävan efter öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder. De utgör viktiga principer som forskningssamfundet bör hålla fast vid i strävan efter öppenhet.

Policyn fokuserar på öppenhet hos forskningsdata, metoder och infrastrukturer. Den behandlar som en del av forskningens kvalitet och genomslagskraft under forskningens hela livscykel och som en möjlighet att främja global delaktighet inom forskning. Forskningsdata och forskningsmetoder betraktas som självständiga forskningsresultat, och policy uppmuntrar till att öppna forskningsprocessen så tidigt och i så stor utsträckning som möjligt samt kräver att begränsningar av öppenheten motiveras.

Tidslinje för policyarbetet

Arbetet med policyn och den första delpolicyn inleddes år 2019 i Expertgruppen för öppna data, och den första versionen av policyn och dess första delpolicy presenterades på Vårdagarna i öppen vetenskap följande år. Utkastet var öppet för forskningssamfundets synpunkter 17.8-25.9.2020. Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata godkändes på Styrgruppens möte 13.4.2021 och publicerades 4.5.2021.

Den andra delpolicyn behandlar öppna forskningsmetoder och -infrastrukturer, och ett första utkast var öppet för forskningssamfundets kommentarer 12.4-24.5.2022. Begäran om kommentarer skickades till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga samfund, finansiärer av vetenskap och foskning, vetenskapliga bibliotek och arkiv, och också privatpersoner har haft möjlighet att ta ställning till dokumentet. På basis av detta bearbetades policyn och godkändes sedan av styrgruppen den 30.1.2023. Policyn för öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder publicerades i sin helhet 12.6.2023.